Mavita Green

Zaštita biljnog materijala

Pravilnom zaštitom bilja spriječit ćemo gubitke koje na biljkama nanose bolesti, korovi i štetnici. Pod zaštitom uključujemo preventivne, mehaničke, biološke i druge mjere borbe protiv nametnika kako bi očuvali biljne vrste.